Καλάθι

Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «GROUP AK», εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής (Λεωφόρος Μαραθώνος 146), και έχει ως δραστηριότητα την κατασκευή, εξαγωγή και εισαγωγή αξεσουάρ αυτοκινήτων 4×4.

Α.Φ.Μ. 998249674 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008245201000

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο απόρρητο και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η προστασία αυτή αποτελεί τόσο υποχρέωσή μας, όσο και απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση της μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε με τους πελάτες μας, αλλά και με όλα τα πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε και συναλλασσόμαστε. Σεβόμαστε και προστατεύουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, πάντα κάνουμε ό,τι είναι εφικτό προκειμένου να διαφυλάξουμε τη σχέση εμπιστοσύνης αυτή και δραστηριοποιούμαστε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Καλείστε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής «η Πολιτική»), στην οποία αναφέρουμε αναλυτικά πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία μας, ποια είναι τα δικαιώματά σας, πώς μπορείτε να τα ασκήσετε, και γενικά τις πρακτικές που ακολουθούμε.

Ι. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η συλλογή, χρήση και εν γένει επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), σύμφωνα με το Ν. 4624/2019, με το N. 2472/1997, με το N. 3471/2006, αλλά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εν γένει, και μόνο κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων ή για λόγους εκτέλεσης σύμβασης ή για συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για άλλους λόγους. Τηρούνται από εμάς όλες οι αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, περιορισμός του σκοπού, ελαχιστοποίηση των δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός του χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα, λογοδοσία. Προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού.

ΟΡΙΣΜΟΙ (σύμφωνα με τον Κανονισμό):

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

ΙΙ. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του και των πελατών του. Δεν θα γνωστοποιούμε πληροφορίες πελατών σε τρίτα μέρη εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παράσχουμε μια υπηρεσία, όπως η πώληση και παράδοση προϊόντων, για να πραγματοποιήσουμε τους αναγκαίους πιστωτικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλείας και στο πλαίσιο διαδικασιών αναζήτησης και δημιουργίας προφίλ πελατών υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής καθώς και κατόπιν συγκατάθεσής σας ή όπου υποχρεούμαστε εκ του νόμου προς τούτο όπως πχ. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, δικαστικής απόφασης κ.λπ.. Η ιστοσελίδα μας θα μεταχειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία της διατίθενται από τους χρήστες της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ελλάδας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε συναφή και πρόσφορα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς τους χρήστες της ιστοσελίδας μας.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω των cookies, της φόρμας παραγγελίας, των φορμών επικοινωνίας, των φορμών εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter), της φόρμας δημιουργίας λογαριασμού πελάτη, της υπηρεσίας live chat. Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται μόνο αν εσείς το επιλέξετε αυτοβούλως, είτε στέλνοντας μας e-mail είτε στη φόρμα συλλογής Newsletter, είτε εάν έχετε μαζί μας τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας και για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τις φόρμες επικοινωνίας, αποστέλλονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας ή στο ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει η ιστοσελίδα μας για να διατηρεί το ιστορικό των επικοινωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω. Η επεξεργασία τους γίνεται μόνο από μέλη της εταιρείας και δεν παραχωρούνται ή πωλούνται σε τρίτους.

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όχι μόνο μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αλλά και με άλλους τρόπους, τόσο μέσω διαδικτύου, όπως, ενδεικτικά, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνείτε μαζί μας μέσω αυτών ή μέσω e-mail, όσο και εκτός διαδικτύου, όπως, ενδεικτικά, όταν συμμετέχετε σε δραστηριότητες της εταιρείας μας, όταν επικοινωνείτε ή συναλλάσσεστε μαζί μας, ή απευθύνεστε σε εμάς για να αγοράσετε τα προϊόντα μας.

ΙV. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι:

Α) IP Διεύθυνση, τεχνικώς απαραίτητο για την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή/και για την διενέργεια αγορών, καθώς και για λόγους ασφαλείας και προστασίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από κακόβουλες ενέργειες.

Β) προκαθορισμένα δεδομένα κατά την εγγραφή σας ως μέλους ή σε άλλα πεδία μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα (όπως η φόρμα δημιουργίας παραγγελίας, η φόρμα επικοινωνίας, η φόρμα εγγραφής στο Newsletter κοκ). Τέτοια στοιχεία είναι τα παρακάτω: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τιμολόγησης, φύλο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όνομα μέλους, κωδικό μέλους, τα στοιχεία που αφορούν στην καταβολή της πληρωμής. Από τα δεδομένα αυτά όσα είναι προαιρετικά δηλώνονται από εσάς κατόπιν αποκλειστικής επιλογής σας κατά την ελεύθερη βούλησή σας.

Γ) Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε για στατιστικούς λόγους ή προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας θέση, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τον τρόπο ενημέρωσης για την Ιστοσελίδα, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας). Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν συλλέγει ή αποθηκεύει δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, τα οποία τα διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δια μέσου της ιστοσελίδας του οποίου γίνεται η επεξεργασία και η εκτέλεση των πληρωμών. Το ίδιο ισχύει και για δεδομένα πληρωμών τα οποία χρησιμοποιούνται από online παρόχους πληρωμών όπως π.χ. το PayPal.

Αντίστοιχα δεδομένα με τα προαναφερθέντα, ανάλογα με την περίπτωση, συλλέγουμε και μέσω των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και όταν επικοινωνείτε μαζί μας εκτός διαδικτύου, όταν συναλλάσσεστε μαζί μας, και γενικότερα όποτε απευθύνεστε σε εμάς.

V. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν πληροφορία, σε μορφή κειμένου το οποίο αποτελείται τις περισσότερες φορές από αριθμούς & γράμματα. Τα cookies αποθηκεύονται στον περιηγητή που χρησιμοποιείτε (Chrome, Explorer, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας μας να κάνουμε πιο αποτελεσματική & προσωποποιημένη τη λειτουργία του ισότοπού μας. Τονίζουμε πως με τα Cookies δεν υπάρχει καμία περίπτωση βλάβης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των επισκεπτών του site μας, ούτε στα αρχεία και τα προγράμματα που έχουν σε αυτούς. Τις πληροφορίες που αποθηκεύουν τα Cookies τις χρησιμοποιούμε μόνο για σκοπούς αναγνώρισης, συλλογής δεδομένων στα Google Analytics και Facebook Pixel, προβολής προσωποποιημένων διαφημίσεων ή και επαναληπτικού Μάρκετινγκ διαφημίσεων στις πλατφόρμες και τους συνεργάτες της Google & Facebook. Σημειώνεται ότι από τα στοιχεία που συλλέγονται από τους παραπάνω κώδικες συλλογής δεδομένων (Google tracking codes, Facebook tracking codes) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των χρηστών.

Οι χρήστες μπορούν κάνουν την επιλογή να μη γίνεται χρήση των Cookies από την Google, εδώ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η αποθήκευση ενός cookie και να αποφασίζετε αν τελικά επιθυμείτε να γίνει η λήψη ή να το απορρίψετε. Εάν επιλέξετε να μη λαμβάνετε cookies, δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του περιηγητή σας.Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα που λαμβάνει από το Google Analytics και το Facebook Pixel για διαφημίσεις στο Facebook, τους συνεργάτες του Facebook, Doubleclick, στο δίκτυο αναζήτησης & προβολής της Google όπως και συνεργατών της Google.

Ο ιστότοπος μας και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google και του Facebook, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως τα cookies του Google Analytics και του Facebook Pixel) και cookies τρίτου μέρους (όπως τα cookies DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών του, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος μας δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google και του Facebook ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics και το Facebook Pixel.

Όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας δηλώνουν ότι έχουν πλήρη γνώση των ανωτέρω και συμφωνούν με τη πολιτική απορρήτου που εφαρμόζει ο ιστότοπός μας.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Ως στόχο έχουμε να βελτιστοποιούμε συνεχώς την εμπειρία όλων των επισκεπτών του site μας. Θέλοντας να παρέχουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε κάθε ένα επισκέπτη, χρησιμοποιούμε στοιχεία, ώστε να παρουσιάζουμε στον κάθε ένα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα για τα οποία πραγματικά ενδιαφέρεται, ανάλογα με τις προτιμήσεις που δείχνει κατά τη περιήγησή του στο site μας.

VI. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών.

Συγκεκριμένα:

 1. Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, σε περίπτωση σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης.
 2. Για την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μας μαζί σας.
 3. Για ενημέρωση σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και προσφορές.
 4. Για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς.
 5. Για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα μας.
 6. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντι στο Κράτος και στις αρμόδιες Αρχές.
 7. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας και των απαιτήσεών μας.
 8. Για περιπτώσεις που ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε ενώπιον των Δικαστηρίων.
 9. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι απαραίτητη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

VII. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή την εγγραφή σας ως μέλους στην ιστοσελίδα μας ή με την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου/newsletter μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Όταν συναλλάσσεστε μαζί μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, και όταν απευθύνεστε σε εμάς, εντός ή εκτός διαδικτύου, μάς δηλώνετε ότι μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ιδίως όταν μας τα γνωστοποιείτε.

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων δίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι ελεύθερα ανακλητή οποτεδήποτε. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να μας αποστείλετε email στη διεύθυνση info@groupak.gr

VIII. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα εξής δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντάς μας τα αντίστοιχα αιτήματα:

 • ενημέρωση και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: δικαιούστε να ενημερωθείτε για κάθε θέμα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας και να σας παρέχουμε αντίγραφο αυτών.
 • δικαίωμα διόρθωσης: δικαιούστε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.
 • δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): δικαιούστε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: δικαιούστε να εξασφαλίσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: δικαιούστε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • δικαίωμα εναντίωσης: δικαιούστε να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.

Επίσης, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να μας αποστείλετε email στην εξής διεύθυνση: info@groupak.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε., Λεωφόρος Μαραθώνος 146, Παλλήνη Αττικής Τ.Κ. 15351, με θέμα «ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Επίσης στο ίδιο email και στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας, να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία μας. Για την άσκηση δικαιωμάτων σας σχετικά με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρακαλούμε δείτε και την ενότητα GDPR Εργαλεία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Απαντάμε στα αιτήματα και προβαίνουμε στις σχετικές ενέργειες δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που θα λάβουμε το αίτημα. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, μπορούμε είτε: α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα. Στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, και την ισχύουσα νομοθεσία εν γένει, περιπτώσεις, δυνάμεθα να μην κάνουμε δεκτό το σχετικό αίτημα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όταν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το πρόσωπο που υποβάλει το αίτημα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε αμελλητί εάν απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα νομοθεσία εν γένει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αρμόδια εποπτική αρχή, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας και η σχετική νομοθεσία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 2106475600. Email επικοινωνίας: contact@dpa.gr). Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αρχής ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτό σας το δικαίωμα https://www.dpa.gr/el .

IX. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαφέρει ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας.

Για σκοπούς επικοινωνίας, προώθησης προϊόντων και στατιστικούς λόγους διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών ή μέχρι το υποκείμενο των δεδομένων να ζητήσει τη διαγραφή τους. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αιτήματος διαγραφής ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο με έγγραφο αίτημα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@groupak.gr ή μέσω της επιλογής διαγραφής (unsubscribe) που συνοδεύει τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) της εταιρίας μας. Δυνάμεθα να μην κάνουμε δεκτό το αίτημά σας στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα νομοθεσία εν γένει. Αναλυτικά για τα δικαιώματά σας και το πώς μπορείτε να τα ασκήσετε, παρακαλούμε δείτε τη σχετική ενότητα της παρούσας Πολιτικής.

Σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών, δηλ. μέχρι να συμπληρωθεί ο κατά νόμο χρόνος γενικής παραγραφής των αξιώσεων.

Όλα τα παραπάνω χρονικά διαστήματα ενδέχεται να παραταθούν αν κριθεί αναγκαίο. Ιδίως όταν υποχρεούμαστε από το νόμο, για φορολογικούς λόγους και για δικαστική χρήση.

X. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση των προαναφερθέντων σκοπών (βλ. ενότητα VI), ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε, στις αρμόδιες Αρχές και σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεούμαστε εκ του νόμου να τα διαβιβάσουμε.

XI. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Συνεπώς λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, και προβαίνουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να είναι ασφαλή και να μην κινδυνεύουν από παραβίαση. Δεδομένου ότι η παραβίαση μπορεί να οδηγήσει σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση, μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, παράνομη πρόσβαση, ζημία ή γνωστοποίηση ή κακή χρήση από τρίτους, μεριμνούμε και δρούμε προληπτικά ώστε τα δεδομένα να προστατεύονται. Με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενημερωνόμαστε συνεχώς και εφαρμόζουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Έχουμε υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας που περιλαμβάνει συνεχείς ελέγχους, διαρκή ενημέρωση λογισμικού και προγράμματα προστασίας από κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις και διαρκή διασφάλιση της αξιοπιστίας των συστημάτων επεξεργασίας.

Στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν πρόσβαση μόνο άτομα που έχουν ενημερωθεί για θέματα ασφάλειας και που εύλογα χρειάζονται πρόσβαση σε αυτά, ώστε να σας παρέχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες. Τα εν λόγω άτομα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου.

Συνεργαζόμαστε με φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν διαβεβαιώσεις ότι είναι πλήρως συμμορφωμένα με τον Κανονισμό και την ισχύουσα νομοθεσία εν γένει και ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή.

Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε τα ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και, αν το κρίνουμε αναγκαίο, τα αναπροσαρμόζουμε για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια.

To σημαντικότερο όμως είναι ότι προσπαθούμε διαρκώς ώστε η νοοτροπία της εταιρείας μας, οι ενέργειές μας, ο προσανατολισμός μας και η ηθική μας να είναι πάντα συνυφασμένα με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σας επισημαίνουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για ιστοσελίδες άλλων εταιρειών και εξωτερικούς ιστότοπους εν γένει, στους οποίους έχετε πρόσβαση, ή μεταφέρεστε, ή τους οποίους επισκέπτεστε, μέσω συνδέσμου (link) από τη δική μας ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό παρακαλείστε να ενημερώνεστε από κάθε ιστοσελίδα άλλης εταιρείας ξεχωριστά, και από κάθε εξωτερικό ιστότοπο ξεχωριστά, για θέματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

XII. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι όροι της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, καθώς διατηρούμε αυτό το δικαίωμα, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παρακαλείστε να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Επιλέγοντας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας συνάγεται ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Πολιτική, έχετε ενημερωθεί για τυχόν αλλαγές και έχετε αποδεχτεί τους όρους της.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.

Λεωφόρος Μαραθώνος 146, Παλλήνη Αττικής, T.K. 15351

Τηλ.: 210 6034727 – 210 6034728, e-mail: info@groupak.gr